4+4: el desafiament silenciós d’Adif a Barcelona-Sants

… I aleshores va arribar el COVID

Els treballs preparatoris van començar el gener de 2020. El 16 de març, dilluns, era una data clau marcada en vermell: hi havia un tall programat. Començava l’important. Però tres dies abans, el Govern va declarar l’estat d’alarma i va establir el confinament de la població per frenar l’expansió del coronavirus. «¡Quina punteria!», ironitza Francisco Jiménez (Cap d’Àrea de Manteniment de Barcelona i primer director de les obres). «No vàrem poder treballar. Vàrem de desfer tot i fer una aturada tècnica per a replantejar-nos tot».

Un treball nocturn

A l’obra han intervingut un equip d’entre 50 i 60 persones diàries. Per a minimitzar la interferència en el servei de trens, s’ha aprofitat cada nit de dilluns a diumenge, festius inclusos. El gruix del treball es concentra de matinada, a la banda de manteniment, que s’estén habitualment durant 4 hores. Només es realitzen talls excepcionals quan és materialment impossible completar una tasca en aquesta franja: per exemple, si s’ha d’instal·lar un desviament sobre formigó, l’enduriment del qual exigeix més de quatre hores. En tot cas, els talls especials de 72 hores mai han afectat a tota l’estació; sempre s’ha deixat una part en servei. «Hem anat traient l’obra endavant pensant sempre en la mínima afectació al viatger, permetent el pas de les circulacions de forma diària i possibilitant el servei», comenta Juan Carlos Caballero, cap de coordinació d’inversions.

Tasca d’equip

El 4+4 respon a una necessitat de la Direcció General de Circulació d’Adif. El projecte va ser redactat per la Direcció General de Planificació Estratègica i Projectes, i en concret, per la Direcció de Projectes de Xarxa Convencional, mentre que la Direcció General de Conservació i Manteniment ha estat l’encarregada d’executar-lo. S’ha comptat també amb dues empreses contractistes: Acciona Construcción, per a via i catenària, i Bombardier Automation SAU, per a instal·lacions de seguretat.

--

--

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, entidad pública empresarial española dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Adif

Adif

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, entidad pública empresarial española dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.